Czynności Notarialne

Usługi notarialne w Zamościu

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku – Prawo o notariacie, w Kancelarii Notarialnej Magdaleny Dziuby, Pani Notariusz dokonuje następujących czynności:

 1. Sporządzanie aktów notarialnych, obejmujących:
  • umowy sprzedaży, przedwstępne oraz deweloperskie,
  • umowy darowizny, zamiany, dożywocia oraz zniesienia współwłasności,
  • umowy działu spadku, majątkowe małżeńskie oraz podziału majątku wspólnego,
  • umowy spółki, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i komandytowej,
  • akty ustanowienia służebności gruntowych, hipoteki oraz testamenty.
 2. Sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, zarówno ustawowego, jak i testamentowego.
 3. Sporządzanie poświadczeń:
  • własnoręczności podpisu,
  • zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z przedstawionym dokumentem,
  • daty okazania dokumentu,
 4. Spisywanie protokołów, w tym protokoły zgromadzeń spółek prawa handlowego, zebrań wspólnot mieszkaniowych, posiedzeń różnych organów.
 5. Przyjmowanie na przechowanie dokumentów, pieniędzy, papierów wartościowych oraz danych na informatycznym nośniku.
 6. Sporządzanie wypisów, odpisów i wyciągów z dokumentów oraz, na życzenie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów.
 7. Działania związane z księgą wieczystą – składanie wniosków o wpis wraz z dokumentami stanowiącymi podstawę wpisu.
 8. Realizowanie innych czynności notarialnych wynikających z odrębnych przepisów oraz tych, którym strony pragną nadać formę aktu notarialnego zgodnie z prawem.

Czynności notarialnych notariusz dokonuje w języku polskim. Osoby nie władające językiem polskim mogą dokonać czynności notarialnej z pomocą tłumacza przysięgłego.

Wszystkie informacje na temat czynności notarialnych, wymaganych dokumentów, i kosztów udzielane są bezpłatnie podczas spotkań, telefonicznie, lub drogą mailową.

Szczegóły dotyczące Opłat →